home > About KobiZone
 
KoBiZone"Ȫϣ
 

"KoBiZone"ţ ӣꪹ굫ȣ뫵ӫȪͣ47101٣ΫȪȫȫꫢӫɫͫꫫǪ󫿣ͫë߾ЪȪ媤ުުꪹ몳Ȫתʫ涪ުȪƪު

  Ъ󪹪ΪѪުǪΪ誦Ҿ驪ު
"KoBiZone"ت֧թУӤ媦ȪǪު
   
"KoBiZone"ǪêΪĪ˪Ī
 

ɪ"KoBiZone"涪ǫ߫ëªǪϪʪުꬪȪʪ飬򫵫ݣȪ몳ȪЪ߾򤪹Ǫުɪ棬ݻߧȪҪǪ飬"KoBiZone"ꪹëӫƪĪ
Ъ⤪ǪʪУƪɪ"KobiZone"تѨ˪֧թɪ⪬ϴ˪êêƪ˿ު

 
˿
  1. Ϫ
   

Ъުǣ涪ۣ̣ǣ૽䣬ܪªƪުު1999Ҵ˪100Юټ10%ػ70%˪ʪު˪êƪҮ滪Ϊ۪Ȫɪϣ寪𶪤ƣ߾100몱㪷ΪǪǪϣͺʪêΪǪ窦릪ĪȪƣΪުҮ驪Ǫêᣬ˪ƪϣت򤪬尪êǪު.

Ȫǣ1997ҴѦê꣬˪تҡު˪ʪ㷪ᣬڪ˪ުتҡȪ罪ƪҡݪŪΪ𹪬ê㷪ᣬުߧȪڪ󭪰誦˪ʪުΪȪϣΪˣ󪹪򱪷㷪ᣬުݤǪ⣬쪿ϪêΪΣ񪫪ΪҪ㷪ު

߾ΪᣬӽתǪڦܪݪުƪΪǪ ǪУЪǪҴ3ؿ٣߾涪ӽתǪ驪Ǫƪުʪ󪵪ڦʫߪƪުȪ몷Ϫ˪모ު⣬۪ȪɪμԴ骷ƪ꣬۰Ǫ۪ªȪ모ʪĪΪ񪷪Ϫ˪꣬Ϊ誦ȪƪЪЫ䣭˪êڪêѧǪϪʪΪǪ

ު󫿣ͫëȪۡӹ˪êܪê󢪬ުȪ涪˪ʪ꣬Ы䣭򪨪ת몳ȪʪЪȪڪǪԳҪƪު˪ƪת⦪˪ΪܪЫ䣭Ъڪ誦ȪƪΪǪުʫꪪ˪ƣЫ䣭Ϊμܪê᪬ʪƪ骺ުЪܪӽתƪKOTRAǪ̱߾򥪷ƪΦުĪί飬ܪتȪ⪬ªƪުǪڪˣᶪ˫Ы䣭۾죬Ъƪ۪ȪȪ˪⣬μΪμê᪷ӹǪʪȪΪ誷Ǫ

Ъ򪷪ΫЫ䣭ǪʪЪڪߪ諾ҽƪުʪ߾٥ת꣬Ы䣭Ъ󪹪Ȫϣҷʪ۪ȪʦϪ˪ުΪ誦Ϫǣڦܪ˫ݣȪΫЫ䣭Ү̿ӪĪӥꪪ˪ުȪŪ飬窿Ъ˪ƪ"KoBiZone"ϰ̪٪誦˪ʪު

 

2. "KoBiZone"

    ɪ"KoBiZone"ު󪹪ȪΪ誦ƪЫ䣭̿ӪĪڦ۪ʪȪΪȪ˪êڪ򪭪ƪЫ䣭Ϊˣʪ飬μ֧۪êƣءުǣѪпܪ˪ЪުȪ3ҴҮݤ罪"KOTRA"ܪǣڦܪڦ󫵫뫿ت򦪷ƪު
˪ƪϣҪ˪ê㪹ªܪǪ窦˪Ȫêت驪ʪȪϣڦ۪ʪϪЫ䣭Ȫ׵ê̽Ы䣭Ȫ⣬ϰΪѦμȪ󪷪򪻪몳ȪΪǪڦǪ꣬˪ƣΪȪϴƪϪ˪ުɪ"KoBiZone"򦪹Ȫϣު˪Ϊ誦Ȫʪ몳Ȫ˪ު
  3. "KoBiZone"
   

 寪帪12,500䪬ުިҴ4,000,000Ѣܬ1,000,000ҡި⥪몳Ȫ罪ƪު
ިϣЪꬪڪêƪƪު"KoBiZone"請򪷪Ы䣭تϣ˪Ъμꫵӫêƪު
ᶪǪϣ18ѪڦʫΫ󫵫뫿Ȫ˪êƪުΫګҫ涫ǫߣ⣪Ǫ⪢꣬ߧݻ Ū˪Īƪު ƣ䫹ëժ׺Ъ3Ҵ߾Ϊƪڦӽ˪êϰƪު

"KoBiZone"ϣЪȣƫꫣ󫦫󣩡ݼߣ׫󣩪Ǫ˪ƪϫȫꫢɫͫ󡤫ګ룭֧թᶪǪƪ꣬48101٣ЫᶪªͪƪުΫǪɪ"KoBiZone"٪ު驪êתʪê󢪷ꪷƪު

ɪ2000Ҵ17 E&T systems "KoBiZone"ݻȪ㷪ުުꬪǪ420飬150Ы䣭֧̿ƪ꣬⦪Ϫʥ򪿪ɪêƪު

  4.
   

ɪ"KoBiZone"ϣǪϪʪӥȪꬪި˪ê罪ƪǪЪȪ涪˪ߪЫ䣭ɪȪ̿ӪĪΪȪתЪʥ̪Ȫʪ٪༪תƪު

߾˪Ъ⪫ƪ۰ɪ"KoBiZone"򦪹Ȫ죬˪۰Ϊ浪ءƪȪʪުȪңêêƪߪު

 
٣ ţ ӣ
ء 1998Ҵ 12
˰ϡ 32-5 Hyung-Gun B/D 2F
3.5⫦
Ү ݼߣꫣ2001Ҵ4 
18٣2001Ҵ4 
12,500䣨2001Ҵ4 
49 101٣2001Ҵ4
     
 
1998.12 ţ ӣ ء
ҫ٫㣭
1999.02 棬ݻߧ
1999.12 KobiZoneǫۡ
2000.04 www.KoBiZone.comӫ⫨ϰ KoBiZoneӫͫǫ
   
 
   
Ы䣭ۡޣۣη
ãη
滣滣׾ܬ
򢫵ӫ
ڦ壬ʪɪΫ󫵫뫿
ߧݻ
     
Contact Us
   

Kobizone. Co. Ltd.
5F. Youngsung B/D., #696-25 Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Korea. 135-917
(Tel) 822-3452-2133 (Fax) 822-3452-2189

General matters- Alliance Suggestions, Overseas Marketing Agent,
Trade Consulting

Mr. S.H. Baik / CEO
Topone01@kobizone.com

Information Producers & Customer Service, Korean Manufacturers.
Mr. H. Namkoong / Marketing Manager
network@kobizone.com

Copyright 2000 by KoBiZone. All rights reserved.